اجابت

خداوند به سه طریق دعاها را جواب می دهد.

او می گوید آری و هرچه خواهی به تو می دهد.

او می گوید نه و چیز بهتری به تو می دهد.

او می گوید صبر کن و بهترین را به تو می دهد.

/ 0 نظر / 7 بازدید